Shri Venkatesha Stotra( ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್)

This stotra is dedicated to Lord Venkateshwara , praising the Lord, most popular stotra by veteran Smt M S Subbulakshmi…..

gyuunt1545401411

ಕಮಲಾಕುಚ ಚೂಚು ಕಕುಂಕಮತೋ
ನಿಯತಾರುಣಿ ತಾತುಲ ನೀಲತನೋ |
ಕಮಲಾಯತ ಲೋಚನ ಲೋಕಪತೇ
ವಿಜಯೀಭವ ವೇಂಕಟ ಶೈಲಪತೇ ||

ಸಚತುರ್ಮುಖ ಷಣ್ಮುಖ ಪಂಚಮುಖೇ
ಪ್ರಮುಖಾ ಖಿಲದೈವತ ಮೌಳಿಮಣೇ |
ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಸಾರನಿಧೇ
ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ವೃಷ ಶೈಲಪತೇ ||

ಅತಿವೇಲತಯಾ ತವ ದುರ್ವಿಷಹೈ
ರನು ವೇಲಕೃತೈ ರಪರಾಧಶತೈಃ |
ಭರಿತಂ ತ್ವರಿತಂ ವೃಷ ಶೈಲಪತೇ
ಪರಯಾ ಕೃಪಯಾ ಪರಿಪಾಹಿ ಹರೇ ||

ಅಧಿ ವೇಂಕಟ ಶೈಲ ಮುದಾರಮತೇ-
ರ್ಜನತಾಭಿ ಮತಾಧಿಕ ದಾನರತಾತ್ |
ಪರದೇವತಯಾ ಗದಿತಾನಿಗಮೈಃ
ಕಮಲಾದಯಿತಾನ್ನ ಪರಂಕಲಯೇ ||

ಕಲ ವೇಣುರ ವಾವಶ ಗೋಪವಧೂ
ಶತ ಕೋಟಿ ವೃತಾತ್ಸ್ಮರ ಕೋಟಿ ಸಮಾತ್ |
ಪ್ರತಿ ಪಲ್ಲವಿಕಾಭಿ ಮತಾತ್-ಸುಖದಾತ್
ವಸುದೇವ ಸುತಾನ್ನ ಪರಂಕಲಯೇ ||

ಅಭಿರಾಮ ಗುಣಾಕರ ದಾಶರಧೇ
ಜಗದೇಕ ಧನುರ್ಥರ ಧೀರಮತೇ |
ರಘುನಾಯಕ ರಾಮ ರಮೇಶ ವಿಭೋ
ವರದೋ ಭವ ದೇವ ದಯಾ ಜಲಧೇ ||

ಅವನೀ ತನಯಾ ಕಮನೀಯ ಕರಂ
ರಜನೀಕರ ಚಾರು ಮುಖಾಂಬುರುಹಮ್ |
ರಜನೀಚರ ರಾಜ ತಮೋಮಿ ಹಿರಂ
ಮಹನೀಯ ಮಹಂ ರಘುರಾಮಮಯೇ ||

ಸುಮುಖಂ ಸುಹೃದಂ ಸುಲಭಂ ಸುಖದಂ
ಸ್ವನುಜಂ ಚ ಸುಕಾಯಮಮೋಘಶರಮ್ |
ಅಪಹಾಯ ರಘೂದ್ವಯ ಮನ್ಯಮಹಂ
ನ ಕಥಂಚನ ಕಂಚನ ಜಾತುಭಜೇ ||

ವಿನಾ ವೇಂಕಟೇಶಂ ನ ನಾಥೋ ನ ನಾಥಃ
ಸದಾ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಮಿ |
ಹರೇ ವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ
ಪ್ರಿಯಂ ವೇಂಕಟೆಶ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಯಚ್ಛ || repeat once more

ಅಹಂ ದೂರದಸ್ತೇ ಪದಾಂ ಭೋಜಯುಗ್ಮ
ಪ್ರಣಾಮೇಚ್ಛಯಾ ಗತ್ಯ ಸೇವಾಂ ಕರೋಮಿ |
ಸಕೃತ್ಸೇವಯಾ ನಿತ್ಯ ಸೇವಾಫಲಂ ತ್ವಂ
ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪಯಚ್ಛ ಪ್ರಭೋ ವೇಂಕಟೇಶ ||

ಅಜ್ಞಾನಿನಾ ಮಯಾ ದೋಷಾ ನ ಶೇಷಾನ್ವಿಹಿತಾನ್ ಹರೇ |
ಕ್ಷಮಸ್ವ ತ್ವಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ತ್ವಂ ಶೇಷಶೈಲ ಶಿಖಾಮಣೇ || repeat once more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.