Sri Mahishaasura mardhini stotram(ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

Happy morning dear readers!!!

Today is Friday and below I am providing the lyrics of Ayigiri Nandini sung on praise of Goddess Devi… Hope you find it useful 💐 💐💐 🙂 Will post the lyrics in English, if needed by the readers..

_20180808_184116

ಅಯಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ
ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿ ನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ ||

ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಸುರವರ ವರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರ ಧರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಮುಖ ಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರತೆ
ತ್ರಿಭುವನ ಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರ ತೋಷಿಣಿ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಮೋಷಿಣಿ ಘೋಷರತೇ ||

ದನುಜ ನಿರೋಷಿಣಿ ದಿತಿಸುತ ರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದ ಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧುಸುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಅಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನ ಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ
ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗ ಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ ||

ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧುಕೈಟಭ ಗಂಜಿನಿ ಕೈಟಭ ಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಅಯಿ ಶತಖಂಡ ವಿಖಂಡಿತ ರುಂಡ ವಿತುಂಡಿತ ಶುಂಡ ಗಜಾಧಿಪತೇ
ರಿಪುಗಜ ಗಂಡ ವಿದಾರಣ ಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮ ಶುಂಡ ಮೃಗಾಧಿಪತೇ ||

ನಿಜಭುಜದಂಡ ನಿಪಾತಿತ ಖಂಡ ವಿಪಾತಿತ ಮುಂಡ ಭಟಾಧಿಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಅಯಿರಣದುರ್ಮದ ಶತ್ರುವಧೋದಿತ ದುರ್ಧರನಿರ್ಜರ ಶಕ್ತಿಭೃತೇ
ಚತುರವಿಚಾರ ಧುರೀಣಮಹಾಶಿವ ದೂತಕೃತ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೇ ||

ದುರಿತದುರೀಹ ದುರಾಶಯದುರ್ಮತಿ ದಾನವದೂತ ಕೃತಾಂತಮತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಅಯಿ ಶರಣಾಗತ ವೈರಿವಧೂವರ ವೀರವರಾಭಯ ದಾಯಕರೇ
ತ್ರಿಭುವನಮಸ್ತಕ ಶೂಲವಿರೋಧಿ ಶಿರೋಽಧಿಕೃತಾಮಲ ಶೂಲಕರೇ ||

ದುಮಿದುಮಿತಾಮರ ದುಂದುಭಿನಾದ ಮಹೋಮುಖರೀಕೃತ ತಿಗ್ಮಕರೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಅಯಿನಿಜಹುಂಕೃತಿ ಮಾತ್ರನಿರಾಕೃತ ಧೂಮ್ರವಿಲೋಚನ ಧೂಮ್ರಶತೇ
ಸಮರವಿಶೋಷಿತ ಶೋಣಿತಬೀಜ ಸಮುದ್ಭವಶೋಣಿತ ಬೀಜಲತೇ ||

ಶಿವಶಿವಶಿವ ಶುಂಭನಿಶುಂಭ ಮಹಾಹವತರ್ಪಿತ ಭೂತಪಿಶಾಚರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಧನುರನುಸಂಗ ರಣಕ್ಷಣಸಂಗ ಪರಿಸ್ಫುರ ದಂಗ ನಟತ್ಕಟಕೇ
ಕನಕಪಿಶಂಗ ಪೃಷತ್ಕನಿಷಂಗ ರಸದ್ಭಟ ಶೃಂಗ ಹತಾಬಟುಕೇ ||

ಕೃತಚತುರಂಗ ಬಲಕ್ಷಿತಿ ರಂಗ ಘಟದ್ಭಹುರಂಗ ರಟದ್ಬಟುಕೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಸುರಲಲನಾಥ ತಥೇಹಿ ತಥೇಹಿ ತಾತಾಳ ನಿಮಿತ್ತಜಲಾಸ್ಯರತೇ
ಕಾಕುಭಾಮತಿ ವರಧೋನ್ಗಜ ತಾರಕ ತಾಲ ಕುತೂಹಲ ನಾಟ್ಯರತೇ||

ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧೀಂಕಿಟ ಧಿಂ ಧಿಮಿ ತತ್ವ ನಿಧೀರ ಮೃದಂಗ ನಿನಾದರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಜಯಜಯ ಜಪ್ಯ ಜಯೇಜಯಶಬ್ದ ಪರಸ್ತುತಿ ತತ್ಪರವಿಶ್ವನುತೇ
ಝಣಝಣ ಝಿಂಝಿಮಿ ಝಿಂಕೃತನೂಪುರ ಶಿಂಜಿತಮೋಹಿತ ಭೂತಪತೇ ||

ನಟಿತ ನಟಾರ್ಥ ನಟೀನಟನಾಯಕ ನಾಟಿತನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಅಯಿ ಸುಮನ: ಸುಮನ: ಸುಮನ: ಸುಮನ: ಸುಮನೋಹರ ಕಾಂತಿಯುತೇ
ಶ್ರಿತರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀಕರ ವಕ್ತ್ರವೃತೇ ||

ಸುನಯನ ವಿಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರಾಧಿಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಸಹಿತ ಮಹಾಹವ ಮಲ್ಲಮ ತಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿತ ರಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲರತೇ
ವಿರಚಿತವಲ್ಲಿಕ ಪಲ್ಲಿಕಮಲ್ಲಿಕ ಝಿಲ್ಲಿಕಭಿಲ್ಲಿಕ ವರ್ಗವೃತೇ||

ಶಿತಕೃತ ಫುಲ್ಲ ಸಮುಲ್ಲ ಸಿತಾರುಣ ತಲ್ಲಜ ಪಲ್ಲವ ಸಲ್ಲಲಿತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಅವಿರಲ ಗಂಡ ಗಲನ್ಮದ ಮೇದುರ ಮತ್ತ ಮತಂಗಜ ರಾಜಪತೇ
ತ್ರಿಭುವನ ಭೂಷಣ ಭೂತ ಕಲಾನಿಧಿ ರೂಪ ಪಯೋನಿಧಿ ರಾಜಸುತೇ ||

ಅಯಿ ಸುದ ತೀಜನ ಲಾಲ ಸಮಾನಸ ಮೋಹನ ಮನ್ಮಥ ರಾಜಸುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಕಮಲದಲಾಮಲ ಕೋಮಲಕಾಂತಿಲ ಕಲಾಕಲಿತಾಮಲ ಭಾಲಲತೇ
ಸಕಲವಿಲಾಸ ಕಲಾನಿಲಯಕ್ರಮ ಕೇಲಿಚಲತ್ಕಲ ಹಂಸಕುಲೇ ||

ಅಲಿಕುಲಸಂಕುಲ ಕುವಲಯಮಂಡಲ ಮೌಲಿಮಿಲದ್ಭಕುಲಾಲಿಕುಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಕರಮುರಲೀರವ ವೀಜಿತಕೂಜಿತ ಲಜ್ಜಿತಕೋಕಿಲ ಮಂಜುಮತೇ
ಮಿಲಿತಪುಲಿಂದ ಮನೋಹರಗುಂಜಿತ ರಂಜಿತಶೈಲ ನಿಕುಂಜಗತೇ ||

ನಿಜಗುಣಭೂತ ಮಹಾಶಬರೀಗಣ ಸದ್ಗುಣಸಂಭೃತ ಕೇಲಿತಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಕಟಿ ತಟಪೀತ ದುಕೂಲ ವಿಚಿತ್ರ ಮಯೂಖ ತಿರಸ್ಕೃತ ಚಂದ್ರರುಚೇ
ಪ್ರಣಯ ಸುರಾಸುರ ಮೌಲಿಮಣಿಸ್ಫುರ ದಂಶುಲಸನ್ನಖ ಚಂದ್ರರುಚೇ ||

ಜಿತ ಕನಕಾಚಲ ಮೌಲಿಮದೋರ್ಜಿತ ನಿರ್ಭರಕುಂಜರ ಕುಂಭಕುಚೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ವಿಜಿತ ಸಹಸ್ರ ಕರೈಕ ಸಹಸ್ರ ಕರೈಕಸಹಸ್ರ ಕರೈಕನುತೇ ಕೃತಸುರತಾರಕ ಸಂಗರತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸೂನುಸುತೇ ||

ಸುರಥ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾನ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಪದ ಕಮಲಂ ಕರುಣಾನಿಲಯೇ ವರಿವಸ್ಯತಿ ಯೋನುದಿನಂ ಸಶಿವೇ
ಅಯಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾನಿಲಯೇ ಕಮಲಾನಿಲಯ: ಸಕಥಂ ನ ಭವೇತ್‌ ||

ತವ ಪದಮೇವ ಪರಂಪದ ಮಿತ್ಯನು ಶೀಲಯತೋ ಮಮ ಕಿಂ ನ ಶಿವೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಕನಕಲಸತ್ಕಲ ಸಿಂಧು ಜಲೈರನು ಸಿಂಜಿನುತೇ ಗುಣ ರಂಗ ಭುವಮ್‌
ಭಜತಿ ಸಕಿಂ ನ ಶಚೀ ಕುಚಕುಂಭ ತಟೀಪರಿರಂಭ ಸುಖಾನುಭವಮ್‌ ||

ತವಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿ ನತಾಮರ ವಾಣಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಮ್‌
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ತವವಿಮಲೇಂದು ಕುಲಂವದನೇಂದು ಮಲಂಸಕಲಂ ಅನುಕೂಲಯತೇ
ಕಿಮು ಪುರುಹೂತಪುರಿಂದು ಮುಖೀ ಸುಮುಖೀಭಿರಸೌ ವಿಮುಖೀಕ್ರಿಯತೇ ||

ಮಮ ತುಮತಂ ಶಿವನಾಮಧನೇ ಭವತಿಕೃಪಯಾ ಕಿಮುತ ಕ್ರಿಯತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

ಅಯಿಮಯಿ ದೀನದಯಾಲುತಯಾ ಕೃಪಯೈವ ತ್ವಯಾ ಭವಿತವ್ಯಮುಮೇ
ಅಯಿ ಜಗತೋಜನನೀ ಕೃಪಯಾಸಿ ಯಥಾಸಿ ತಥಾನುಮಿತಾಸಿರತೇ ||

ಯದುಚಿತಮತ್ರ ಭವತ್ಯುರರೀಕುರು ತಾದುರುತಾಪ ಮಪಾಕುರುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.