Sri Ganapati Stotras(ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು)

kokyPM1545664716

*************************************************************************************

ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ
ನಿರ್ವಿಘ್ನಮ್ ಕುರುಮೆದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ||

*************************************************************************************

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾದೇವಮ್ ಗೌರಿಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಮ್
ಭಕ್ತಾವಾಸಮ್ ಸ್ಮರೆನಿತ್ಯಂ ಆಯುಷ್ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ

ಪ್ರಥಮಮ್ ವಕ್ರತುಂಡಮ್ ಚ ಏಕದಂತಮ್ ದ್ವಿತೀಯಕಮ್
ತೃತೀಯಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಮ್ ಗಜವಕ್ತ್ರಮ್ ಚತುರ್ಥ ಕಮ್

ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಮ್ ಚ ಷಷ್ಟಮ್ ವಿಕಟಮೇವಚ
ಸಪ್ತಮಮ್ ವಿಘ್ನರಾಜೇಂದ್ರಮ್ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಮ್ ತಥಾಷ್ಟಕಮ್

ನವಮಂ ಬಾಲಚಂದ್ರಂ ಚ ದಶಮಮ್ ತು ವಿನಾಯಕಮ್
ಏಕಾದಶಮ್ ಗಣಪತಿಮ್ ದ್ವಾದಶಮ್ ತು ಗಜನನಮ್

ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಮ್ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರ
ನಚ ವಿಘ್ನಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಮ್ ಪ್ರಭೋ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಮ್ ಧನಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಧನಂ
ಪುತ್ರಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಲಭತೇ ಗತೀಮ್

ಜಪೇದ್ ಗಣಪತಿಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಷಡ್ಭಿರ್ಮಾಸ್ಯೆ ಫಲಮ್ ಲಭೆತ್
ಸಂವತ್ಸರೆಣ ಸಿದ್ಧಿಮ್ ಚ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ

ಅಷ್ಟಭ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಯಹ ಸಮರ್ಪಯೇತ್
ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವೇತ್ಸರ್ವಾ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ||

*************************************************************************************

ಬೆನಕ ಬೆನಕ ಏಕದಂತ ಪಚ್ಚಕಲ್ಲು
ಪಾಣಿಪೀಠ ಮುತ್ತಿನುಂಡೆ ಹೊನ್ನಗಂಟೆ
ಒಪ್ಪುವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ||

*************************************************************************************

ಗಜಾನನಮ್ ಭೂತಗಣಾಧಿಸೇವಿತಮ್
ಕಪಿತ್ಥ ಜಂಬೂಫಲಸಾರಭಕ್ಷಿತಮ್
ಉಮಾಸುತಮ್ ಶೋಕವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ
ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದಪಂಕಜಂ||

*************************************************************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.